mirasekavir

Untitled-1
mirasekavir-pictogram-01

توليد كلكتور

یکی از مهمترین مواد افزودنی در فرآیند فلوتاسیون، کلکتور است که باعث میشود در  سلولهای فلوتاسیون، ترکیبات مورد نظر (در مورد کار ما ترکیبات حاوی فسفر)، همراه با کف روی سطح دوغاب شناور شده و از باطله جدا گردد. نظر به اهمیت این موضوع و قیمت بالای کلکتور، تولید آن در شرکت مورد بررسی قرار گرفت که تا کنون نتایج آزمایشگاهی رضایت بخشی بدست آمده و جهت انجام تست پایلوت، مواد اولیه مورد نیاز خریداری و در دست حمل میباشد.

mirasekavir-pictogram-03

حذف آرسنیک

پس از راه اندازی خط تولید کنستانتره فسفات و با انجام آزمایشهای تکمیلی، مشخص گردید آرسنیک موجود در کنستانتره، بیش از حد مجاز تعریف شده در استانداردها میباشد به نحوی که باعث میشود در محصولات تولید شده در پایین دست زنجیره فسفات ها، اثرات مضر دارد. برای حذف این عنصر مزاحم در محصول، در قالب پروژه کارشناسی ارشد یکی از دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تحقیقاتی انجام و نتایج بدست آمده در قالب دو مقاله در سمینارهای گوناگون ارائه گردیده است. به موازات انجام این پروژه، فعالیتهایی نیز در شرکت کیمیاداران کویر برای حل مشکل انجام شد که در حال حاضر، با بکار بردن  نتایج آنها در فرآیند تولید شرکت کیمیاداران، با افزودن افزودنی های لازم، آرسنیک رسوب داده شده و از چرخه خارج میگردد.

mirasekavir-pictogram-02

بررسی عناصر نادر

با توجه به حضور مقادیر بالای عناصر نادر خاکی در محصول، تحقیقات تکمیلی برای مشخص کردن میزان این عناصر و چگونگی حضور آنها در فاز های مختلف ترکیب مینرالوژیکی در دست انجام میباشد.

mirasekavir-pictogram-04

بازیافت فسفات از باطله های بافق

با توجه به حضور فسفر در باطله خط چغارت شرکت سنگ آهن مرکزی، در دو مرحله مطالعاتی برای بررسی امکان پذیری بازیافت فسفر انجام گردید. در مرحله اول، در قراردادی با مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران، میزان فسفر در فراکسیون های مختلف دانه بندی شده از باطله چغارت مورد بررسی قرار گرفت و پس از مشاهده نتایج امیدبخش، طی قراردادی با شرکت  CRIMM چین، مطالعات تکمیلی انجام و گزارش نهایی تایید نمود که امکان تولید کنستانتره با عیار بالاتر از 30% وجود دارد. متاسفانه، با رفع موانع موجود برای شروع پروژه، در زمان شروع عملیات اجرایی، مشخص گردید که در طول زمان، میزان فسفر ورودی به خط چغارت بسیار کاهش یافته و عملا اجرای طرح مقدور نگردید.